Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory: Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.

Stiahnuť dokument

OP KŽP SAŽP

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska (ďalej aj Zelené obce) je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Základné východiská národného projektu:

V súčasnosti prebiehajú administratívne a technické úkony súvisiace so spustením elektronického formulára, prostredníctvom ktorého je možné žiadať o poskytnutie podpory z národného projektu.

Predpokladaný termín spustenia formulárovej časti tohto webového sídla, prostredníctvom ktorého bude možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory z národného projektu je plánovaný na mesiace júl až august 2018.

Na tomto webovom sídle budú postupne pribúdať informácie o aktuálnom dianí v pripravovanej časti AKTUALITY. Zatiaľ sa na stránke zobrazujú len základné východiskové informácie a dotazník k prieskumu záujmu zo strany obcí.