Preskočit na obsah

Slovenská agentúra životného prostredia

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

Na základe viacerých faktorov došlo dňa 30.9.2020 medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s. r. o. k uzavretiu Dohody o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov s účinnosťou od 3.11.2020.

V súvislosti s touto zásadnou zmenou prebiehajú prípravy na vyhlásenie nového verejného obstarávania na výber zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov. Okrem iného prebiehajú aj úpravy projektových dokumentov (Všeobecných podmienok o poskytnutí podpory, Zmluvy o poskytnutí podpory,...). Kvôli vyššie spomínaným okolnostiam bol v mesiaci február 2021 pozastavený proces vyhodnocovania a schvaľovania Žiadostí o poskytnutie podpory. Tento proces bude po úspešnom schválení vyššie uvedených zmien a úspešnom ukončení verejného obstarávania opätovne pokračovať. Následne bude aktualizovaný zoznam vegetačných prvkov aj proces ich výsadby. Cieľom uvedených zmien je efektívnejšia implementácia projektu, zníženie administratívnej záťaže a zefektívnenie hospodárnosti projektu.

Predpokladaný termín opätovného spustenia procesu podávania (aj znovu podávania) žiadostí o poskytnutie podpory je september 2021. Predpokladaný termín opätovného spustenia realizácie vegetačných prvkov je jarné vegetačné obdobie nasledujúceho roku 2022.

Veríme, že sa súčasná situácia vyrieši v čo najkratšom čase a opätovne začneme realizovať výsadbu vegetačných prvkov. Všetky uzatvorené zmluvy a podané žiadosti riadne evidujeme a budeme ich podľa poradia vyhodnocovať a realizovať.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Všetky zmeny a aktuálne informácie o národnom projekte Zelené obce Slovenska sú priebežne zverejňované na webovom sídle projektu www.zeleneobce.sk.

Zelené obce Slovenska

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.Všeobecné podmienky poskytnutia podpory

Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory
v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.


ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
 • Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
  • následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.
 • Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:
  • obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.
 • Obec ako užívateľ predkladá žiadosť o predmet podpory z národného projektu, a to v rámci časovo ohraničeného obdobia 36 mesiacov odo dňa zverejnenia elektronického formulára na predkladanie žiadostí, ktorý bude umiestnený na tomto webovom sídle.
 • Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
 • Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH.

NAPÍSALI O NÁS