Preskočit na obsah

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

Vážení užívatelia podpory,

Vážení užívatelia podpory, V prípade záujmu o zapojenie sa do národného projektu Zelené obce Slovenska nás pred podaním Žiadosti o poskytnutie podpory a vypracovaním Realizačného projektu výsadby prosím kontaktujte, nakoľko sa približujeme k vyčerpaniu finančnej alokácie na národný projekt.

Obce, ktoré majú záujem zapojiť sa do národného projektu Zelené obce Slovenska môžu zasielať Žiadosť o poskytnutie podpory, ku ktorej musí byť priložený Realizačný projekt výsadby vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa §55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, výhradne poštou/cez portál eSlovensko na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica


Akceptované budú len žiadosti, ktoré nám budú na adresu doručené najneskôr dňa 31.08.2023. Dodatočné žiadosti o poskytnutie podpory už NEBUDÚ akceptované.

Obce, ktoré boli zapojené do výsadby v jesennom vegetačnom období 2022 a jarnom vegetačnom období 2023 mohli zasielať reklamácie drevín najneskôr do 23.06.2023. Dodatočné reklamácie už NEBUDÚ akceptované. Termín bol určený na základe Rámcovej dohody so zhotoviteľom, kde je v Článku IV. bod 6.5 uvedené nasledovné: ,,Podpisom preberacieho protokolu Zhotoviteľ zodpovedá za ujateľnosť zrealizovaných vegetačných prvkov v prvom vegetačnom období.“

Zelené obce Slovenska

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.Všeobecné podmienky poskytnutia podpory

Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory
v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.


ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
 • Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
 • Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:
  • obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.
 • Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
 • Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory na základe Zmluvy o poskytnutí podpory je minimálne 1 500,- EUR s DPH a maximálne 20 000,- EUR s DPH na jedného užívateľa podpory, resp. jednu Zmluvu o poskytnutí podpory, z celkovej finančnej alokácie pre národný projekt Zelené obce Slovenska pričom platí, že v rámci procesu podávania žiadostí možno iba raz uzavrieť zmluvu o poskytnutí podpory s jedným konkrétnym užívateľom podpory.
 • 

NAPÍSALI O NÁS