Preskočit na obsah

Slovenská agentúra životného prostredia

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

Radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré boli zrealizované v rámci národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ (ďalej aj „národný projekt / NP“) a zároveň o aktuálnom stave realizácie národného projektu.

Dňa 3.11.2020 nadobudla účinnosť Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov so zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s.r.o.. Z uvedeného vyplynula potreba aktualizácie dokumentov, ktoré sú záväzné pre Slovenskú agentúru životného prostredia (ďalej SAŽP), pre žiadateľov o poskytnutie podpory, pre užívateľov podpory a zároveň pre zhotoviteľa a rovnako aj potreba vyhlásenia verejného obstarávania na nového Zhotoviteľa.

Najdôležitejšou zrealizovanou zmenou bola aktualizácia „Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ (ďalej aj Všeobecné podmienky) na verziu 3.0, ktorá je účinná od 06.10.2021 a je dostupná na https://zeleneobce.sk/doc/vseobecne-podmienky-k-poskytnutiu-podpory-v-ramci-narodneho-projektu.pdf, spolu s dokumentom, v ktorom sú zdôvodnené jednotlivé zmeny vo Všeobecných podmienkach https://zeleneobce.sk/doc/Zdovodnenie%20zmien_vseobecne%20podmienky.pdf

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s jednotlivými zmenami vo Všeobecných podmienkach a následne Vás v najbližšej dobe budeme kontaktovať s konkrétnymi informáciami a pokynmi.

Aktuálna situácia nás veľmi mrzí. Ďakujeme Vám za trpezlivosť a ústretovosť pri ďalšej implementácii národného projektu.

Zelené obce Slovenska

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.Všeobecné podmienky poskytnutia podpory

Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory
v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.


ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU

 • Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
 • Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
 • Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:
  • obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.
 • Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
 • Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH.

NAPÍSALI O NÁS